مسئول حراست ، کارگزینی، دبیرخانه

مسئول حراست ، کارگزینی، دبیرخانه


سید مهدی رضوی

مسئول حراست ، کارگزینی، دبیرخانه / لیسانس علوم تربیتی
مسئولیت ها و وظایف
1ـ انجام امور مربوط به حراست از اموال شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی
2ـ ابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
3ـ انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعمل ها و روش های تعیین شده از مراجع ذیصلاح
4ـ کنترل ، نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و سازمان ها و موسسات تابعه و تهیه گزارشات مورد لزوم
5ـ حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه باتوجه به مقررات مربوطه 6ـ انجام کلیه امور محرمانه مربوط به نمابر واحدهای تابعه شهرداری
6ـ انجام کلیه امور محرمانه مربوط به نمابر واحدهای تابعه شهرداری
7ـ نظارت بر امورات پرسنلی ازجمله تنظیم قراردادها ، حضور و غیاب و امور رفاهی کارکنان
8ـ انجام امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی مکاتبات اداری و شبکه دولت
9ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل