گزارش تصویری پروژه آسفالت خیابانهای سطح شهر مهردشت - اسفندماه 1393