🔷 تحصیلات و علم و دانش پاسپورت ما برای آینده است و فرداها متعلق به کسانی است که از امروز خودشان را برای آن آماده میکنند. روز دانشجو مبارک

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت