نشست شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد

حضور رئیس شورای اسلامی و نماینده شهرداری مهردشت در نشست شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد

حضور رئیس شورای اسلامی و نماینده شهرداری مهردشت در نشست شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان یزد

🔸 در این نشست مشاور مرکز مطالعات راهبری وزارت کشور و مشاور معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز حضور داشتند

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت