میز خدمت

 برقراری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت در نماز جمعه این هفته بخش بهمن 

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت