عملیات آزاد سازی فرعی کوچه ایثار

عملیات آزاد سازی فرعی کوچه ایثار

عملیات آزاد سازی فرعی کوچه ایثار