🔷 نگذاریم قامت یک مرد خم شود

🔸همه ما در زیبایی شهر سهیم هستیم

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت

✅ @shahrdari_mehrdasht
🌐 Mehrdasht.ir