شهرداری مهردشت میزبان دکتر دهقان ریاست دانشکده علوم انسانی یزد بود

با حضور دکتر محمدعلی دهقان تفتی ریاست دانشکده علوم انسانی یزد در شهرداری مهردشت جلسه ای پیرامون تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک میان مدت شهرداری مهردشت برگزار شد.