26 آذر روز ملي حمل و نقل و رانندگان  بر پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد.

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت