حضورآقای صباغیان در مجلس شورای اسلامی شهر مهردشت

دوشنبه 14 مهرماه ،حضورآقای صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، خلیلی نماینده اداره کل راه و شهرسازی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار،بخشدار بهمن ،رئیس اداره ثبت اسناد و املاک،رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ابرکوه در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت

دوشنبه 14 مهرماه ،حضورآقای صباغیان نماینده مردم  در مجلس شورای اسلامی، خلیلی نماینده اداره کل راه و شهرسازی، معاون  برنامه ریزی  و هماهنگی امور عمرانی فرماندار،بخشدار بهمن ،رئیس  اداره ثبت اسناد و املاک،رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ابرکوه در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت