جلسه کارگروه تصویب پسماند شهرستان ابرکوه و مهردشت تشکیل شد

با حضور مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد و مدیر کل دفتر امور شهری، روستایی و شوراها، مدیر کل حفاظت محیط زیست و سایر اعضای کارگروه پسماند، جلسه ای در رابطه با پسماندهای شهرستان ابرکوه و دو بخش مرکزی ابرکوه و بخش بهمن تشکیل شد که از مزایای اجرای این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1. کاهش آلایندگی

2. با اجرای این طرح پسماندها به صورت بهداشتی جمع آوری می شوند و طرح تفکیک و بازیافت نیز در این طرح دیده شده است

3. به دلیل مشارکتی بودن، این طرح صرفه اقتصادی دارد و قابل واگذاری به بخش خصوصی است

4. کارخانه ی تولید کود کمپوست در این طرح دیده شده است

 

----------

 

مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد. افزایش روز افزون حجم پسماندها از یک سو و تنوع و گوناگونی آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع آنها می افزاید. پیشرفت های گسترده فن آوری و علوم در زمینه های مختلف شیمی، فیزیک، پزشکی و ... باعث ورود انواع پسماندهای خطرناک حتی در داخل پسماندهای عادی و خانگی شده است. امروزه دیگر سیستمهای جمع آوری و دفع سنتی پسماندها جوابگو نبوده و نمی تواند از آلودگی های زیست محیطی ناشی از انواع پسماندهای شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیو و ... جلوگیری کند. اجزای اصلی یک سیستم مدیریت پسماند امروزی به طور کلی شامل تولید، جمع آوری، تفکیک، بازیافت، پردازش و دفع می باشد.

تصویب قانون مدیریت پسماندها می تواند بعنوان یکی از گام های مهم در راه ارتقا وضعیت مدیریت پسماندها در سطح کشور باشد. بر اساس این قانون، شهرداری ها در محدوده شهرها برای اولین بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مدیریت کننده پسماندهای خانگی شناخته شدند. اگرچه به نظر می رسد که اقدامات شهرداری ها به تنهایی نمی تواند ثمر بخش بوده و موارد زیر در جهت بهبود وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در شهرها لازم و ضروری به نظر می رسد:

1. تغییر الگوی مصرف مردم از طریق آموزش و فرهنگ سازی و تصویب قوانین مورد نیاز شامل خرید و استفاده از اجناس با دوام، تهیه مواد غذایی به اندازه مصرف، بازیافت و استفاده مجدد و تفکیک در مبدا تولید

2. استفاده از نیروهای متخصص و دارای دیدگاههای بهداشتی و زیست محیطی در مدیریت پسماند (مواد زائد جامد)

3. کوشش و جدیت برای تولید بیوکمپوست به جای کمپوست مخلوط از طریق ایجاد سیستم های بازیافت و جداسازی پسماندهای خطرناک در مبدا تولید

4. تجهیز ناوگان جمع آوری و حمل و نقل پسماند و استفاده از سیستم های نوین و بهداشتی و تکنولوژی روزآمد

5. مکان یابی مناسب بر اساس معیارهای بهداشتی و آماده سازی و نگهداری محل های دفن پسماند و اجرای کامل تعریف دفن بهداشتی در این مکانها

6. انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و یافتن سیستم های مناسب دفع پسماند با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی برای هریک از مناطق کشور

مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند بر اساس قانون مدیریت پسماند، آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند، که به ترتیب در سال های 1383، 1384 و 1385 توسط مجلس شورای اسلامی، هیات دولت و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصویب یا انتشار یافته است، صورت می گیرد و لذا بنیان و پایه تهیه آن بر مبنای ضرورت ها و راهکارهای ارائه شده در موارد مذکور می باشد. اساس دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بر چهار گام اصلی زیر استوار می باشد:

مرحله اول: شناسایی و مستند سازی وضعیت موجود

مرحله دوم: امکان سنجی و ارائه گزینه های مناسب مدیریت پسماند

مرحله سوم: طراحی سیستم های مدیریت پسماند و ارئه راهکارهای مناسب اجرایی بر اساس نتایج مرحله دوم

مرحله چهارم: تهیه برنامه های اجرایی

در همین راستا شهرداری مهردشت اقدام به تهیه طرح جامع پسماند توسط شرکت مهندسی مشاور زیست پویا گستر  بعنوان مشاور زیست محیطی منتخب نمود. برای این منظور، پس از سازماندهی تیم مطالعاتی، تفکیک وظایف و تامین ملزومات مقدماتی کار، بررسی های تخصصی مربوطه مطابق با دستورالعمل تهیه طرح جامع مدیریت پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت پذیرفته است. متدولوژی مورد استفاده جهت حصول به اهداف و نتایج مورد انتظار، مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای، مراجعات سازمانی به دستگاههای اجرایی و پژوهشی ذیربط در سطح ملی، منطقه ای و محلی، برداشتهای میدانی، بازدیدهای کارشناسی و عملیات صحرایی در محدوده مورد مطالعه، تکمیل پرسشنامه های طراحی شده به صورت چهره به چهره از یک سو و بهره مندی از پروژه های مشابه، در نهایت تجزیه و تحلیل های فنی، تخصصی و کارشناسی ذیربط بوده است.

 

ج/همتی.