جالیز بتن

 اجرای جالیز فرش در پیاده رو خیابان بوستان محله اردی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت