بازدید میدانی شهردار مهردشت از سطح شهر

🔷 بازدید میدانی شهردار مهردشت از سطح شهر جهت جانمایی و حفاری چاه های دفع آب سطحی

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت