بازدید تعدادی از اساتید گردشگری جهان از شهرستان ابرکوه و شهر مهردشت

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و جذابترین حوزه های سرمایه گذاری در جهان کنونی می باشد، در چنین شرایطی معرفی و تبلیغات پتانسیلهای گردشگری به صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح آنها و تبدیل پتانسیلها به جاذبه های گردشگری یکی از راههای مهم و ارزشمند جذب گردشگر و توسعه این صنعت است.

 

هر منطقه ای به صورت بالقوه دارای پتانسیلهایی در زمینه گردشگری است که توانایی جذب کروه خاصی از گردشگران را دارا می باشد و با مدنظر قرار دادن مطالب فوق و تحقیق میدانی و رعایت الگوهای برندسازی انتخاب بازار مورد نظر و مخاطب هدف، می توان به موفقیت رسید. لذا در این راستا سازمان همکاریهای بین المللی کشور ژاپن در حال انجام پروژه ای به نام اکوآیلند در جزیره قشم می باشد و با توجه به اینکه گردشگری یکی از ارکان مهم این پروژه بوده و جزیره قشم دارای معماری سنتی بادگیر و آب انبار به لحاظ تشابه با استان  یزد می باشد، بدین منظور و به دنبال ایجاد راهکارهای همکاری و تبادل نظر برای بازاریابی بین المللی مشترک قشم و استان یزد و بالطبع شهرستان ابرکوه، با رایزنی های صورت گرفته به همت شهرداری مهردشت و با مساعدتهای فرماندار محترم و بخشداران معزز و شهرداری ابرکوه از هیئت ژاپنی جهت بازدید از پتانسیلهای شهرستان ابرکوه وشهر مهردشت دعوت به عمل آمد.

در این بازدید که با هدف گردشگری میراث زمین و بستر سازی برای انجام مطالعات و پشنهاد طرح در زمینه چگونگی دستیابی به بازار گردشگری برای شهرستان با توجه به پتانسیلهای موجود در هر منطقه و راههای تقویت برندسازی آنها و تهیه طرح پیشنهادی و تامین نیروهای متخصص در این زمینه صورت پذیرفت، آقای دکتر وفاداری فوق دکتری در زمینه گردشگری و توسعه روستایی و کارشناسان گردشگری سازمان همکاریهای بین المللی کشور ژاپن ضمن ارزیابی و بازدید میدانی از برخی آثار طبیعی، معماری و صنایع دستی شهرستان با پتانسیلها، جاذبه ها و قابلیتهای شهرستان آشنا شدند.

 

امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت مسئولین محترم، شاهد رونق صنعت گردشگری در شهرستان ابرکوه باشیم.

 

ج. همتی/.