آگهی و شرایط مزایده قطعه زمین تجاری

آگهي مزايده عمومي(شماره 4401 مورخ 17/11/1394)

موضوع: مزايده قطعه زمين تجاری

شهرداری مهردشت به استناد مجوز شماره 392 مورخ 14/11/94 شورای محترم اسلامی شهر ؛ در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری واقع در بلوار ولیعصر اردی (مخابرات قدیم)  را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 27/11/94 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه تجاری واقع در بلوار ولیعصر(عج)

75.88

15.000.000

000/000/30

 

 

- طرح و نقشه زمین فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد فنی شهرداری موجود می باشد.

- کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده قطعه زمين تجاری بلوار ولیعصر (عج)" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز سه شنبه مورخ 27/11/94 ساعت 12 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- وجه زمین بایستی نقداً توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

 

-----------------------------

 

شرايط و نحوه شركت در مزايده

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به حساب شماره  729072853  نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز و فيش بانكي نسخه صاحب حساب را به همراه فرم شركت در مزايده داخل پاكت قرار داده و تحويل نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و پس از ثبت در دبيرخانه شهرداري به واحد حراست تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده فروش زمین " برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز سه شنبه مورخ 27/11/94 ساعت 12 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تبصره: چنانچه تفاوت قيمت پيشنهادي بين نفرات اول و دوم بيش از مبلغ سپرده باشد، در چنين شرايطي اگر نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده شركت در مزايده وي ضبط و مزايده برنده نفر دوم نخواهد داشت و الزاماً مزايده تجديد مي گردد و اين شرايط بين نفرات دوم و سوم نيز جاري مي باشد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای كمتر از قيمت كارشناسي، فاقد امضاء، مخدوش و مشروط، فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- وجه مورد مزايده بایستی نقداً توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

- پرداخت ماليات و عوارض مربوطه تا تاريخ تحويل به عهده شهرداري و کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.