آگهی مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر مهردشت

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شهرداری مهردشت

1-     نام مناقصه گزار : شهرداری مهردشت به آدرس استان یزد – شهرستان ابرکوه – شهر مهردشت - بلوار امام خمینی  (ره) تلفن های تماس: 03532873800 و 03532872899

2-     موضوع مناقصه : زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت معابر مهردشت

3-     مبلغ برآورد اولیه  : 2.200.000.000 (دو میلیارد و دویست میلیون) ریال از محل اعتبارات دولتی تملک دارائیهای سرمایه ای سال 1394

4-   محل و زمان خرید اسناد مناقصه : واحد مالی شهرداری مهردشت حداکثر 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی

5-     تاریخ بازگشایی : از تاریخ درج آگهی به مدت 10روزکاری می باشد ، به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-     نحوه اجرای کار : بر اسا س  فهرست بهاء سال 1394 – پیمانی با مصالح طبق کروکی و برآورد مالی پروژه 

7-     مهلت اجرای کار : تا تاریخ 1395/03/31

8-     میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه 110.000.000 (یکصد و ده میلیون)ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت باقابلیت بازخرید قبل از سررسید تهیه گردد یا به صورت نقدی به حساب شماره  729075015 بانک کشاورزی واریز گردد.

9-     شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست   

10- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

11- پیمانکار باید حائز صلاحیت پیمانکاری (گرید)در رشته راه و ترابری و ظرفیت مجاز پیمانکاری درج شده در سامانه ساجات بوده و مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد.

12- موضوع پیمان فاقد هرگونه تعدیل می باشد.

13-  ضمناً این آگهی و اطلاعات مربوطه در سایت شهرداری مهردشت به آدرس www.mehrdasht.ir قابل مشاهده می باشد.

 

                                                          

                                                                            روابط عمومی شهرداری مهردشت