آگهی مزایده حضوری

آگهی مزایده حضوری

شهرداری مهردشت در نظر دارد نسبت به فروش بخشی از اموال مازاد و مستعمل خود از طریق مزایده حضوری اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32874114-035 تماس حاصل یا به سایت شهرداری به آدرسwww.mehrdasht.ir مراجعه نمایند. مزایده مذکور راس ساعت 9 صبح مورخ 25/12/1394 در محل شهرداری مهردشت به آدرس یزد – شهرستان ابرکوه – شهر مهردشت – بلوار امام خمینی(ره) بصورت حضوری برگزارخواهد شد.

                            روابط عمومی شهرداری مهردشت