عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی

عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی

عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی