روز کار و کارگر

در هفته کار و کارگر شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مهردشت همراه با دیگر مسئولین بخش از چند کارگاه تولیدی در ناحیه صنعتی بخش بهمن بازدید و ضمن خداقوت از زحمات کارگران تشکر کردند...