بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق و روشنایی شهر...

حضور مدیر توزیع برق شهرستان ابرکوه در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت و بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق و روشنایی شهر...

حضور مدیر توزیع برق شهرستان ابرکوه در جلسه شورای اسلامی شهر مهردشت و بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق و روشنایی شهر..