آگهی مزایده حضوری فروش ضایعات

🔸 شهرداری مهردشت در نظر دارد برخی اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده حضوری به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاريخ 1401/09/01لغايت 1401/09/09 به آدرس: یزد، شهرستان ابرکوه، شهر مهردشت، بلوار امام خمینی(ره)، شهرداری مهردشت مراجعه نمایند.
 

 

🔸 شهرداری مهردشت در نظر دارد برخی اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده حضوری به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از تاريخ 1401/09/01لغايت 1401/09/09 به آدرس: یزد، شهرستان ابرکوه، شهر مهردشت، بلوار امام خمینی(ره)، شهرداری مهردشت مراجعه نمایند.
  🔸زمان و مکان برگزاری مزایده:
روز پنج شنبه مورخ1401/09/10  راس ساعت 9 صبح درمحل ساختمان شهرداری مهردشت
 
🔸متقاضيان می بایست مبلغ 50.000.000 ریال بعنوان سپرده شركت در مزايده را به حساب شماره  845412662  نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز و اصل فیش واریزی را در روز مزایده حضوری به همراه خود داشته باشند.

🔸شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

تلفن تماس :32874114-035  و 32873800-035 

📌روابط عمومی شهرداری مهردشت