پیگیری اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا

مسئول روابط عمومی و فرهنگی هنری شهرداری پیگیر اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا

با پیگیری مسئول روابط عمومی و فرهنگی، هنری شهرداری مهردشت نامه ای پیرو اصلاح نام شهر مهردشت دربخش افق نرم افزار باد صبا به شرکت موج تلفن همراه ارسال شد.