مدیریت بحران

 آماده سازی کیسه هایی از شن جهت پیشگیری از خسارات احتمالی و بحران در مواقع بارندگی


 

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت