عملیات جالیز بتن

🔷 تکمیل عملیات جالیز بتن در خیابان رودکی

 


📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت