عملیات آسفالت

گزارش تصویری از عمليات آسفالت در کوچه عدالت هشتم