تلاش نیروهای نیروهای زحمتکش خدمات شهری

🔷 تلاش نیروهای نیروهای زحمتکش خدمات شهری شهرداری مهردشت در نظافت و حفظ پاکیزگی شهر

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت