تقدیم بودجه به شورای اسلامی شهر مهردشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهردشت، شهردار مهردشت بودجه سال 96 را به شورای اسلامی تقدیم کرد.

مبلغ این بودجه ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد.