انتخابات 1400

مقام معظم رهبری: انتخابات هم حق ملت است هم یک وظیفه ی ملی است