آگهی مزایده عمومی فروش زمین مسکونی در بلوار ولیعصر (عج)

آگهي مزايده عمومي

 

موضوع: مزايده سه قطعه زمين مسكوني

 

           به استناد مجوز شماره 264 مورخ 95/11/12 شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری مهردشت در نظر دارد سه قطعه زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم) را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95/11/27 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه اول: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 19/09 * 12

229

1,600/000

18/000/000

قطعه دوم: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 09/19 * 12

229

1,570/000

18/000/000

قطعه سوم: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 09/19*12

229

1,530/000

18/000/000

 

 

- طرح و نقشه زمین فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد حقوقي و املاك شهرداری موجود می باشد.

- کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده سه قطعه زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 ساعت 9 صبح  با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- وجه زمین بایستی نقداً توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

 

                                                                    روابط عمومی شهرداری مهردشت