آگهی مزايده اجاره قطعه زمينی محصور در پارک مهتاب جهت نصب وسایل بازی

شهرداری مهردشت به استناد مجوز شماره 39 مورخ 20/02/1395 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمینی واقع در پارک مهتاب را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی جهت تهیه ، نصب و بهره برداری از دستگاه های بازی به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 30/02/95 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه زمین محصور شده با فنس و مفروش با موزاییک واقع در پارک مهتاب

600

1.000.000 ریال

1.000.000

 

 

- طرح و نقشه زمین فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد فنی شهرداری موجود می باشد.

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري یا به سایت شهرداری به آدرس www.mehrdasht.ir مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده اجاره قطعه زمين واقع در پارک مهتاب شهر مهردشت" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز شنبه مورخ 01/03/95 ساعت 9 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کل مبلغ اجاره همزمان با انعقاد قرارداد حداکثر طی چهار فقره چک بانکی دریافت خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری مهردشت