آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به کودکان در شهرداری مهردشت

شهرداری مهردشت در خصوص آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی، پذیرای جمعی از کودکان این شهر بود.

در این بازدید به جهت افزایش فرهنگ ایمنی شهروندان و آشنایی با اصول اولیه ایمنی در رویارویی با حوادث احتمالی و خطرات، نحوه ی کار با کپسول آتش نشانی، چگونگی تماس و اعلام حادثه با سامانه 125، نحوه ی همکاری با عوامل اعزامی به محل حادثه، روشهای امداد و نجات در آتش سوزی و زلزله با اجرای عملیات اطفای حریق و مانور زلزله با حضور کودکان مهردشتی مرور و انجام شد.