تاریخچه شكل گیری شهر مهردشت

بخش ابركوه به سال 1372 از شهرستان تفت منتزع و به شهرستان تبدیل شد. این شهرستان در آغاز مشتمل بر یك نقطه شهری ( شهر ابركوه) و دو بخش مركزی ( شامل دهستانهای تیرجرد و فراغه ) و بهمن ( شامل دهستانهای اسفندار و مهرآباد) گردید.

با توجه به شكل گیری بخش جدید بهمن با مركزیت روستای مهرآباد و استقرار سیستم اداری شامل: بخشداری بهمن، مركز بهداشت ، جهاد كشاورزی و… در مركز بخش ضرورت تشكیل یك نقطه شهری جدید در این شهرستان مطرح گردید. به لحاظ شرایط خاص سه روستای مهرآباد ، اردی و نصرت آباد در سال 1375 طرح تجمیع این سه روستا تهیه و به وزارت كشور ارسال گردید كه در تاریخ 9/2/1378 تجمیع سه روستای مذكور تصویب شد. بر این اساس شهرداری شهر مهردشت از تاریخ 28/1/1379 شروع به فعالیت نمود. شهر مهردشت با جمعیتی بالغ بر 8000 نفر ، یكی از شهرهای شهرستان ابركوه از استان یزد می باشد كه در فاصله فیزیكی حدود 160 كیلومتری مركز استان و 11 كیلومتری مركز شهرستان (شهر ابركوه) واقع شده است.وجه تسمیه شهر مهردشت از قسمتهایی از نام آبادیهای مهرآباد و میان دشت ( اردی ) گرفته شده است كه خود متأثر از نام ماههای سال در زبان فارسی است. با این شرح مختصر لازم است به وجه تسمیه آبادیهای تجمع یافته اشاره شود.

 

قبل از آن باید اشاره نمود كه آبادیهای این منطقه به علت مجاورت آنها با جاده ابریشم از سابقه تاریخی درخشانی برخوردار است.

 

معرفی اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مهردشت:

 

 

Responsive Image