برمشامم می رسدعطر شهیدان بسیج

مرغ دل پرمی زند سوی گلستان بسیج 

یاحسین بن علی، ای سرور آزادگان

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

 

 

 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت