گزارش تصویری بازدید کارشناسان فضای سبز از شهر مهردشت

به منظور ارزیابی فضای سبز مهردشت کارشناسان فضای سبز استان از این شهر بازدید کردند.