مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و تامین نییروی انسانی شهرداری مهردشت

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شهرداری مهردشت

1- دستگاه مناقصه گزار : شهرداری مهردشت به آدرس استان یزد شهرستان ابرکوه شهر مهردشت - بلوار امام خمینی  (ره) تلفن های تماس: 03532873800 و 03532872899

2- موضوع مناقصه : واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و تامین نییروی انسانی شهرداری مهردشت

3- مبلغ برآورد اولیه  : 660.000.000 (ششصد و شصت میلیون) ریال از محل منابع داخلی شهرداری

4- محل و زمان خرید اسناد مناقصه : واحد مالی شهرداری مهردشت حداکثر 7 روز پس از تاریخ انتشار آگهی

5- تاریخ بازگشایی : روز چهارشنبه مورخ 05/03/1395 ساعت 9 صبح در محل شهرداری مهردشت ، به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- مدت قرارداد : از تاریخ 01/03/1395 لغایت تاریخ 31/02/1396 به مدت یکسال شمسی

7- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه 66.000.000 (شصت و شش میلیون)ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شهرداری باشد یا به صورت نقدی به حساب شماره  729075015 بانک کشاورزی واریز  گردد.

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست   

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

10- پیمانکار بایستی دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبراز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه های ذکر شده در موضوع مناقصه باشد و مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نباشد.

11- ضمناً این آگهی و اطلاعات مربوطه در سایت شهرداری مهردشت به آدرس www.mehrdasht.ir قابل مشاهده می باشد.

 

                                                         

                                                              روابط عمومی شهرداری مهردشت 

 

برای دریافت اسناد مرتبط با مناقصه در قالب یک فایل فشرده rar اینجا کلیک کنید