فرصت استثنایی

برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساختمانی فقط تا آخر همین هفته فرصت باقیست

توجه     توجه
برای استفاده از ۵۰ درصد تخفیف عوارض ساختمانی فقط تا آخر همین هفته فرصت باقیست

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به واحد مالی شهرداری مهردشت مراجعه فرمایید.