عملیات جالیز بتن

 تکمیل عملیات جالیز بتن در ورودی سالن ورزشی وحدت 

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت