زیرسازی کانال های حفاری شده

 آماده سازی و زیرسازی کانال های حفاری شده در سطح شهر جهت اجرای عملیات آسفالت

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت