روز ملی خلیج فارس

البرز جلوه یی از اقتدار ماست/دروازه های عشق در اختیار ماست از فارس تا خزر ایران نشسته است/این شیر، پنجه دیوان شکسته است روز ملی خلیج فارس مبارک باد.