جلسه سه شنبه 30 دی ماه

جلسه شهرداری و شورای اسلامی شهرمهردشت با حضور معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد

جلسه  شهرداری و شورای اسلامی  شهرمهردشت با حضور معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد