تصاویر هوایی مهردشت - سال 1392

تصاویر هوایی شهر مهردشت در سال 1392 - عکاس: مسلم غلامزاده مهرآبادی