ترمیم جالیز فرش

اجرای عملیات ترمیم جالیز فرش پیاده روهای سطح شهر

 

📌روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهردشت