بیمه در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه

شهرداری مهردشت در راستای حمایت از حقوق شهروندان کلیه ساختمان های مسکونی و تجاری (ساختمان و تجهیزات) شهر مهردشت را در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه به مدت یکسال بیمه نمود

شهرداری مهردشت در راستای حمایت از حقوق شهروندان کلیه ساختمان های مسکونی و تجاری (ساختمان و تجهیزات) شهر مهردشت را در برابر خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه به مدت یکسال بیمه نمود