برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با کارگران و کارکنان شهرداری مهردشت