آگهی استخدام

وزارت کشور

استانداری یزد

 

شهرداری مهردشت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، تعداد سه نفر را از بین داوطلبان واجد شرایط استخدام نماید.

داوطلبان می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط استخدام

از تاریخ 1394/09/14 لغایت 1394/09/25

به نشانی اینترنتیی:

www.shahri.ostanyad.ir

مراجعه نمایند.

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد - کمیته اجرایی آزمون