آگهي مزايده عمومي اجاره قطعه زمينی در پارک مهتاب جهت ایجاد فروشگاه بوسیله کانتینر

آگهي مزايده عمومي

موضوع: اجاره قطعه زمينی در پارک مهتاب جهت ایجاد فروشگاه بوسیله کانتینر

 

شهرداری مهردشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره 50 مورخ 03/03/1395 شورای محترم اسلامی شهر یک قطعه زمین واقع در پارک مهتاب را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی جهت تهیه ، نصب و بهره برداری از یک دستگاه کانتینر به منظور ایجاد فروشگاه مواد غذایی و خواروبار به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 23/03/95      به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ سپرده شركت

 در مزايده (ریال)

 100.000ریال

1.000.000

 

 

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري یا به سایت شهرداری به آدرس www.mehrdasht.irمراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده اجاره قطعه زمين واقع در پارک مهتاب جهت ایجاد فروشگاه" برروی پاکت تحویلی الزامی          می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز دوشنبه مورخ 24/03/95 ساعت 9 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده ، مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کل مبلغ اجاره همزمان با انعقاد قرارداد حداکثر طی سه فقره چک بانکی دریافت خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری مهردشت