تصاویر هوایی مهردشت - سال 1392

تصاویر هوایی شهر مهردشت در سال 1392 - عکاس: مسلم غلامزاده مهرآبادی
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image