گزارش مدیریتی صورت جامع درآمدها و هزینه های 6 ماهه اول سال 1395 شهرداری مهردشت

گزارش مدیریتی صورت جامع درآمدها و هزینه های 6 ماهه اول سال 1395 شهرداری مهردشت


گزارش مدیریتی صورت جامع درآمدها و هزینه های 6 ماهه اول سال 1395 شهرداری مهردشت

شهرداری مهردشت گزارش مدیریتی صورت جامع درآمدها و هزینه های 6 ماهه اول سال 1395خود را منتشر کرد.