گزارش تصویری مانور آتش نشانی و ایمنی شهرداری مهردشت

گزارش تصویری مانور آتش نشانی و ایمنی شهرداری مهردشت


گزارش تصویری مانور آتش نشانی و ایمنی شهرداری مهردشت

در روز هفتم مهرماه به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی، مانوری از سوی شهرداری مهردشت انجام شد.