گزارش تصویری بازدید کارشناسان فضای سبز از شهر مهردشت

گزارش تصویری بازدید کارشناسان فضای سبز از شهر مهردشت


گزارش تصویری بازدید کارشناسان فضای سبز از شهر مهردشت

به منظور ارزیابی فضای سبز مهردشت کارشناسان فضای سبز استان از این شهر بازدید کردند.